Оваа веб-страница е креирана и се одржува со финансиска поддршка од Европската Унија, преку проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го спроведува Меѓународната организација на трудот.

Содржината е единствена одговорност на Економско-социјалниот совет и не ги одразува ставовите на Европската Унија и на Меѓународната организација на трудот.